Faculty Profile

Jiajun He

Mechanical Science and Engineering
Jiajun He
Jiajun He
Teaching Assistant Professor